Cơ quan quản lý

Uỷ ban Tài chính Quốc Tế (The Financial Commission) thực chất không phải là cơ quan quản lý, nhưng lại thực hiện các chức năng tương tự: kiểm soát các quan hệ pháp lý và xem xét các tranh chấp giữa các bên tham gia vào thị trường tài chính.

Quỹ bồi thường của Uỷ ban Tài Chính được thành lập dựa trên đóng góp từ các thành viên tổ chức, trong đó bao gồm các chuyên gia tài chính và luật sư thành công trong lĩnh vực. Tổng giá trị của quỹ lên đến 20.000 EUR.

Uỷ ban Tài chính Quốc Tế (The Financial Commission) thực chất không phải là cơ quan quản lý, nhưng lại thực hiện các chức năng tương tự: kiểm soát các quan hệ pháp lý và xem xét các tranh chấp giữa các bên tham gia vào thị trường tài chính.

Quỹ bồi thường của Uỷ ban Tài Chính được thành lập dựa trên đóng góp từ các thành viên tổ chức, trong đó bao gồm các chuyên gia tài chính và luật sư thành công trong lĩnh vực. Tổng giá trị của quỹ lên đến 20.000 EUR.

Verify My Trade

Khách hàng có thể kiểm tra chất lượng thực hiện lệnh giao dịch (so sánh với chỉ số trung bình của thị trường) với Verify My Trade.

Hàng tháng Binomo cung cấp cho Verify My Trade thực hiện kiểm toán 5000 giao dịch thực được lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả đánh giá việc tuân thủ quy định bắt buộc cũng được cập nhật hàng tháng.

Kiểm tra chứng nhận của Binomo

Để lại nhận xét, đánh giá

Hãy đánh giá broker/nhà môi giới